Regulamin

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu modeni.pl.
 • 1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwalnie na stronie modeni.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 • 1.3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

2. DEFINICJE

 • Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 • MODENI – serwis dostępny w domenie internetowej www.modeni.pl, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe którego operatorem jest FHU OPTIMEL, dane kontaktowe:
 • UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu modeni.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 • SKLEP – sklep internetowy współpracujący z FHU OPTIMEL na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie Modeni.pl swoje towary.
 • KONTO – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Modeni pod unikalną nazwą(login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Modeni.
 • TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy
 • STYLIZACJA – dodane przez Użytkownika zdjęcia i ich opis przedstawiające Użytkownika prezentującego zestaw ubrań i dodatków
 • REGULAMIN – niniejszy dokument.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MODENI.PL

 • 3.1. Serwis Modeni.pl nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
 • 3.2. Użytkownik może korzystać z serwisu Modeni za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Modeni zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies
 • 3.3. Zakres usług świadczonych użytkownikom przez Modeni
  1. Uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy
  2. Przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Modeni
  3. Przeglądanie listingów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Modeni struktury kategorii
  4. Filtrowanie i sortowanie produktów na listingach
  5. Przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika
  6. Polubienie produktu (oznaczenie serduszka przy zdjęciu produktu) i dodawanie produktów do ulubionych
  7. Przeglądanie produktów ostatnio klikniętych (w ramach konta użytkownika)
  8. Przeglądania produktów dodanych do ulubionych (w ramach konta użytkownika)
  9. Korzystanie z wyszukiwarki produktów
  10. Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Modeni drogą elektroniczną
  11. Otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push)
  12. Przeglądanie zestawów i stylizacji dostępnych w serwisie
  13. Założenie i korzystanie z konta użytkownika
  14. Przeglądanie zestawów i stylizacji umieszonych w serwisie
  15. Przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym z zakresu mody (trendy/blog)
  16. Komentowanie oraz udostępnianie na serwisach społecznościowych Użytkownika treści umieszczonych na serwisie
 • Udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez serwis
 • 3.4. Serwis Modeni dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Modeni były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Modeni zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Modeni i na stronie internetowej Sklepu;
 • 3.5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Modeni nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  1. a. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Modeni,
  2. b. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. c. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. d. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Modeni przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży

4. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA

 • 4.1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 • 4.2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma również możliwość rejestracji za pomocą konta facebooka lub google.
 • 4.3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 • 4.4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego
 • 4.5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 • 4.6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako: zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, – zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu i polityki prywatności,
 • 4.7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 • 4.8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 • 4.9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
  1. a. na swoje żądanie – korzystając z funkcjonalności konta
  2. b. bez swojej zgody – w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 • 4.10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik – wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

5. WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW

 • 5.1. W ramach Modeni Użytkownikom udostępniony jest system wypowiedzi w formie opisowej. Wypowiedzią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji zamieszczony przez Użytkownika w serwisie Modeni , w szczególności opinie na temat Towarów lub Sklepów
 • 5.2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, serwis Modeni nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść
 • 5.3. Wypowiedzi powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
  1. a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, adresów stron internetowych,
  2. b. treści o charakterze reklamowym,
  3. c. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail,
  4. d. treści podważających własną wiarygodność jak i innych Użytkowników, które w szczególności mają na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym. Użytkownik dodatkowo powinien powstrzymywać się od wchodzenia w porozumienia z innymi Użytkownikami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów
 • 5.4. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi zamieszczone przez niego w serwisie Modeni.pl;
 • 5.5. Serwis Modeni nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Modeni usuwa lub edytuje wypowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Modeni zastrzega sobie prawo do usunięcia bądź edycji wypowiedzi, w szczególności, gdy:
  1. a. naruszają zasady określone w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu,
  2. b. naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  3. c. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  4. d. świadomie wprowadzają w błąd,
  5. e. treść wypowiedzi zawiera znaki, które powodują, że wypowiedź lub lista wypowiedzi staje się nieczytelna
 • 5.7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez serwis Modeni wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie Modeni , a w szczególności jego wypowiedzi na temat Towarów lub Sklepów, realizacji transakcji oraz oceny Towarów lub Sklepów.
 • Użytkownik udziela Modeni także nieodpłatnej zgody na utrzymanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję umieszczonych przez siebie projektów zestawów Towarów prezentowanych przez Modeni , dodanych stylizacji oraz innych treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego na jego stronie internetowej.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

 • 6.1. Serwis Modeni dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Modeni stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
 • 6.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Modeni dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
 • 6.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
 • 6.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Modeni inny niż wskazany w powyższym pkt. 8.4.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • 7.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Modeni
 • 7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: FHU OPTIMEL, Kąpielowa 6,30-434 Kraków bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@modeni.pl
 • 7.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
 • 7.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Modeni
 • 7.5. Serwis Modeni zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Modeni .

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 8.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Modeni poinformuje o tym Użytkowników na stronach Modeni.pl. Zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez serwis Modeni na stronach Modeni.pl
 • 8.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 8.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny;
 • 8.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019